KALNES masterplan – medical research campus

size – 250.000 m2
invited competition – masterplan proposal 2016
location – Sarpsborg, Norway.
client – Sjølyst Urvikling as.

Architects:
Vlad Lyahov
Joakim Jørgensen
Pavel A. Fomenko

Ferdigstillelsen og den påfølgende åpning av nye Østfold sykehus på Kalnes, har skapt et interessant utgangspunkt for nye framtidsperspektiver og utviklingsmuligheter i hele Østfold regionen. Sykehuset på Kalnes er regionens største og viktigste arbeidsgiver med stadig økende betydning for omkringliggende bosetting, næringsliv og kulturliv. En ser allerede at kapasiteten er utfordret, dermed vil utvidelsen av sykehuset snart bli en realitet. I tillegg til å være leverandør av ulike medisinske- og helsetjenester, danner Østfold Sykehus et robust grunnlag for et enda sterkere og mer samlokalisert forskningsmiljø. Dette er en viktig milepæl for samfunnsøkonomisk utvikling i Østfoldregionen.

Med vårt konseptforslag ønsker vi å belyse utviklingsmuligheter i Kalnes, samt gi et svar på hvilke plangrep og hvilken designstrategi man kan implementere i forbindelse med utvidelsen av det nye sykehuset. I tillegg til å komme med et funksjonelt og interessant plangrep, anser vi det som vår oppgave å artikulere og framheve en tydelig visjon for vår oppdragsgiver, for planmyndigheter og andre beslutningstakere.

Planens hovedgrep forutsetter etablering av kompakte klynger med ulik artikulert bebyggelse. Det er skissert totalt ni klynger av ulik størrelse med forskjellig programmessig innhold. Klyngene er etablert rundt planområdets hovedpark og er bundet sammen med felles veinett. Dannelsen av hovedparken, er konseptets viktigste grep da den knytter de ulike klyngene sammen i et helhetlig artikulert og konsekvent landskapsforløp. Kombinasjon av nye designelementer og eksisterende natur vil prege utformingen av parklandskapet, og det vil være rom for ulike friluftsaktiviteter og rekreasjonsmuligheter. Det vil etableres en sykkelsti med gangvei som vil følge parkens organiske forløp og knytte klyngene sammen. Som en del av landskapsutformingen foreslår vi at det dannes en serie vannspeil som knyttes sammen med en nyanlagt elv. Grepet vil kunne håndtere overflødig vann for gjenbruk samt fungere som et attraktivt, estetisk rekreasjonselement i landskapet.